Spørsmål til konkurransen

Spørsmål om forståelse av konkurranseprogrammet og vedlegg skal rettes til konkurransesekretariatet.

Spørsmål forutsettes sendt som e-post til snorre.leivseth@bodo.kommune.no.

Spørrefrist er 20.08.2013. Svar på samtlige innkomne spørsmål vil bli presentert på denne siden senest 1 uke etter fristen.

 

Spørsmål: Hvilken del av kvartalet tilhører det lille påbygget som skiller Rådhusbygningen og Biblioteket. Er det fredet, skal det rives eller står vi fritt til å omdesigne interiør og eksteriør?

Svar: Mellombygget tilhører biblioteket som ikke er fredet. Det betyr at mellombygget kan enten rives eller beholdes avhengig av hva som er formålstjenlig. Dermed er det tillatt å foreslå løsninger både med og uten mellombygget. Hvis mellombygget beholdes, står man fritt til å omdesigne interiør og eksteriør for dette.  

Spørsmål 1: Er konkurranseprogrammet tilgjengelig på engelsk og kan besvarelsene leveres på engelsk?

Svar: Nei. Konkurransespråket er kun norsk. Ingen andre språk er tillatt. Se pkt. 8.7 i konkurranseprogrammet. Den eneste informasjonen om konkurransen på engelsk er kunngjøringen i TED som er oversatt fra Doffin.

 

Spørsmål 2: Er det noen frist for påmelding til konkurransen?

Svar: Dette er en åpen plan- og designkonkurranse uten påmelding og følgelig ingen frist.

 

Spørsmål 3: Kan vi delta i konkurransen selv om vi ikke er norske arkitekter?

Svar: Konkurransen er åpen for arkitekter med godkjent eksamen i hht EUs arkitektdirektiv. Utenlandske deltakere innenfor EU/EØS- området må kunne dokumentere at de har kvalifikasjoner tilsvarende EUs arkitektdirektiv. Andre utenlandske deltakere må kunne dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner. Se pkt. 8.3 i konkurransegrunnlaget.

 

Spørsmål 4: Er det akseptabelt å levere en modell dersom man mener dette belyser forslaget på en god måte?

Svar: Nei, det er ikke tillatt. Se pkt. 7.13 i konkurranseprogrammet. Men det er mulighet til å levere fotos av en modell som del av materialet.

 

Spørsmål 5: Hvor mye plass er det tiltenkt for presentasjon av plansjene?

Svar: Det tillates levert inntil 6 plansjer i liggende format A1 (584x841mm). Se pkt. 7.1 i konkurranseprogrammet. Disse vil bli montert liggende mest sannsynlig med 2 i høyden og tre i bredden.

 

Spørsmål 6: Vi behøver info om ny parkeringskjeller, plan, snitt, nedkjøring og forslag til parkutforming.

Svar: Mulighetsstudien fra Rambøll datert 20.08.2013 er lagt ut på hjemmesiden under punktet Parkering Rådhusparken. Mulighetsstudie. Kulverten under Rådhuset vil kunne gi effektiv adkomst til Rådhuset. Parkeringsanlegget kan på en god måte betjene både besøkende som nødvendig parkering for tjenestebiler og ansatte. Det er ikke avklart hvilket alternativ som blir valgt og fremdriften for dette. Forslaget til parkutforming for Rådhusparken er vist i prinsipp under Vedleggene Mulighetsstudie Parkering Rådhusparken på prosjektets hjemmeside.

 

Spørsmål 7: Skal passasje til nytt parkeringsanlegg under Rådhusparken tegnes inn i forslaget, selv om utarbeidelsen av selve p-anlegget ikke er en del av konkurransen?

Svar: Siden det nå foreligger skisser av parkeringsanlegget fra Rambøll, så hadde det vært fint om denne gangkulverten ble tegnet inn i forslaget og hvordan persontrafikken mellom garasjeanlegget og Nye Bodø Rådhus foreslås løst. 

 

Spørsmål 8: Hva er det totale arealet vi skal forholde oss til?

Svar: Det totale arealet bygg som man antar det vil være behov for til 400 personer er 11000m2 BTA (bruttoareal). NTA (nettoareal) er omtrent 7000 m2. I bruttoarealet inngår eksisterende Rådhus, Banken og det nye bygget. Forskjellen mellom netto areal og brutto areal er erfaringsmessig tillegg for yttervegger, innervegger, tekniske rom, korridorer, sjakter, trapperom, etc. Dette tillegget bør være så lavt som mulig.

 

Spørsmål 9: Det er avvik og uklarheter i romprogrammet. Kan dere sende ut et korrigert romprogram?

Svar: Det foreliggende romprogrammet er kun veiledende på dette stadiet. Det er vedlagt i konkurransen for å gi deltakerne en idé om de forskjellige enhetene som skal inn i Nye Bodø Rådhus. Det foreløpige romprogrammet vil bli revidert når vi kommer videre i prosessen med de ansatte/organisasjonen.  Det er viktig at Nye Bodø Rådhus blir så fleksibelt at hvem som helst kan benytte etasjene uten store endringer.

 

Spørsmål 10: Skal dagens funksjoner i Banken og Rådhuset opprettholdes?

Svar: Nei. Funksjonene til både Banken og Rådhuset vil bli endret. Se mulighetsstudien side 6 og vedlegg 01 til mulighetsstudien.

 

Spørsmål 11: I programmet er det medtatt 2 stk. garderober for ansatte a 240 m2. Er det dermed ønskelig at det ligger 2 steder og at det ikke inngår garderobeareal internt i avdelingene?

Svar: Det settes av et areal på 0,6 m2 til garderobe for hver enkelt ansatt. Dette arealet fordeles rundt i bygget slik at de ansatte har garderobeplass i nærheten av sin arbeidsplass. I tillegg settes det av 240 m2 til en sentral/gjestegarderobe.

 

Spørsmål 12: Kan det være ønskelig at møterom legges sentralt og brukes felles for avdelingene? Kan man tenke sambruk av disse for å redusere totalt areal til møterom?

Svar: Ja. Felles bruk av møterom som ligger sentralt i etasjene er aktuelt.

 

Spørsmål 13: I vedlegg 1 til mulighetsstudien står det at romprogrammet er utarbeid basert på eksisterende organisasjonsprogram. Foreligger nevnte organisasjonsprogram offentlig?

Svar: Organisasjonsplanen er nå lagt ut på denne hjemmesiden under vedlegg, organisasjonsplan Bodø kommune.

 

Spørsmål 14: Flyktningkontoret er ikke med i romprogrammet, men er nevnt i spørreundersøkelsen. Skal det ikke ligge i Rådhuset eller er det en underavdeling til andre kontorer nevnt i programmet?

Svar: Flyktningkontoret skal ikke inn i Rådhuset. Det ble tatt med i spørreundersøkelsen fordi det var uklart om de skulle inn i Rådhuset eller ikke da denne undersøkelsen ble gjennomført.

 

Spørsmål 15: Er det en relasjon mellom Boligkontoret og Eiendomskontoret? Har disse relasjon til Byggesak/Byplan? Hvilke funksjoner har disse kontorene?

Svar: Det er ingen relasjon mellom Boligkontoret og Eiendomskontoret utover at de begge er deler av Bodø Kommunes administrasjon. Boligkontoret ligger under Helse og Omsorgsavdelingen, Eiendomskontoret er en egen enhet. Det er heller ikke noen spesiell relasjon mellom Byggesak/ Byplan og Eiendomskontoret og Boligkontoret.

 

Spørsmål 16: Hvor kan sykkelparkering skje?

Svar: Sykkelparkering kan skje enten i garasjeanlegget under Rådhusparken eller utenfor Rådhuset mot bakgården.

 

Spørsmål 17: Hvilket areal dekkes av konkurransen?

Svar: Området som dekkes av konkurransen avgrenses av gatene rundt Rådhuskvartalet, dvs. Kongens gt, Torvgt, Dronningens gt og Havnegt.

 

Spørsmål 18: Vi har lastet inn Bankbygget og Rådhusfilen og det synes som om innsettingspunktet for Banken er feil. Det er ikke samsvar mellom koteangivelse på tegningen og ved manuell sjekk.

Svar: Det foreligger nå kotehøyder på de enkelte gulvplan for eksisterende Rådhus og Banken som er referert til samme nullpunkt. Disse kotehøydene er basert på oppmålte verdier, og er de mest korrekte kommunen har. Kotehøydene for alle etasjene i begge byggene er vist på hjemmesiden under Vedlegg, tegninger og kart.  

 

 

Spørsmål 19: Er det mulig å få tegningsgrunnlag i IFC format som er standard utvekslingsformat? Dette gjelder 3D modell, spesielt fordi jeg ikke kan finne snitt av de aktuelle bygningene. Er det mulig å få snitt tegninger av de aktuelle bygningene?

Svar: 3 D modellen er nå gjort om til IFC format. Man trenger egen programvare for å laste ned IFC filer. De finnes som gratisprogram på nettet. Når det gjelder snitt av de aktuelle bygningene, så har vi ikke andre tegninger enn de som er lagt ut på hjemmesiden.

 

Spørsmål 20: Kan man røre bankens fasader? Er det noen områder på fasaden som helst sees at det ikke blir rørt?

Svar: Banken er et verneverdig bygg hvor fasadene skal beholdes mest mulig. Fasadene mot Torvgt og mot Dronningens gt er spesielt viktige å ikke endre. Når det gjelder fasaden mot biblioteket så vil den kunne bli noe endret, siden det er her tilknytningen mellom nytt bygg i bakgården og Banken skjer. Denne tilknytningen er viktig mhp funksjonell drift. Tilknytningen må gjøres med forsiktighet og på en tiltalende måte.

 

Spørsmål 21: Er det mulig å sette inn en ny inngangsdør på sørsiden av Banken?

Svar: Denne fasaden vises ikke fra sentrum men kun delvis fra Torvgt. Dersom det foreslås en inngangsdør her, så må det i så fall avklares med kulturminnevern.  Se for øvrig svar på spørsmål 20.

 

Spørsmål 22: Rådhusparken, Rådhusplassen og Solparken er brukt litt om hverandre, men er det en og samme plass?

Svar: Rådhusparken og Rådhusplassen er samme navnet på den del av parken som ligger sør for Rådhuset nærmest hovedinngangen. Solparken brukes på den del av parken som ligger mellom Prinsens gt og Rensåsgata.

 

Spørsmål 23: Det fremgår ikke helt klart hvor store inngrep en kan gjøre i eksisterende bygning med kopling mellom nytt og gammelt rådhus. Hvor stort inngrep tillater man i eksisterende bygning?

Svar: Vi får lov til å endre på den del av fasaden inklusiv taket som vender mot bakgården og som ikke vises fra sentrum.  Her kan man gjøre store inngrep. Siden det er viktig at passasjen langs Torvgt. mot nord opprettholdes, så må den del av fasaden på eksisterende Rådhus og tårnet som vises fra sentrum beholdes som i dag.

 

Spørsmål 24: Er det mulig å erstatte eksisterende vindu på rådhusets nordre fasade (ved siden av eksisterende kantine) med en dør?

Svar: Se svar på spørsmål 23

 

Spørsmål 25: Skal eksisterende hovedinngang beholdes som fremtidig hovedinngang?

Svar: Ja, hvis det er mulig. Dagens hovedinngang tilfredsstiller ikke kravet til universell utforming. Dagens hovedinngang er en viktig del av fasaden mot sør, som er hovedfasaden til rådhuset.

 

Spørsmål 26: Kan glassveggen ved hovedtrappen på nordsiden av rådhuset fjernes?

Svar: Nei. Dette er en del av fasaden som er verneverdig.

 

Spørsmål 27: Er det mulig å justere nivå på gangveien rundt ny og eksisterende bygning?

Svar: På den del av eksisterende Rådhus som vender mot Rådhusparken vil det ikke være mulig.

I bakgården står vi mer fritt.

 

Spørsmål 28: Kan bussholdeplassen i Dronningens gt flyttes eller må den ligge i Rådhuskvartalet?

Svar: I dag brukes ikke denne bussholdeplassen. Nye busskur er etablert i Dronningens gt. i nabokvartalet mot vest, hvor bussene nå stopper.  Det er derfor mye som tyder på at denne bussholdeplassen kan flyttes.  

 

Spørsmål 29: Er det mer spesifikk maksimalt tillatt byggehøyde?

Svar: Nei. Det har vært en prosess mot vernemyndigheter og byplan, og de begge er positive til å komme noe opp i høyden uten å definere eksakt byggehøyde. Byggehøyden er definert ut fra behovet om 400 arbeidsplasser. Vi har fått tillatelse til å komme en etasje over mønehøyden på østre del av eksisterende Rådhus, slik at kantina får panoramautsikt i alle retninger. Se mulighetsstudien siden 6.

 

Spørsmål 30: Kan vi bygge på den lille plenen vest for Banken der parkeringsrampen går ned i mulighetsstudien?

Svar: Nei. Man ønsker å beholde den åpne korridoren mot havna, slik at tårnet og vestre del av Rådhuset vises fra sentrum.

 

Spørsmål 31: Hva inngår i beregnet areal?

Svar: Når det gjelder beregning av areal, vises til «NS 3940 Areal og volumberegning av bygninger».

 

Spørsmål 32: Jeg har problemer med å bruke de digitale tegnefilene som kan lastes ned på hjemmesiden. Kan dere lage andre formater/ tidligere versjoner?

Svar: Det kommer ikke til å bli lagt ut andre filformater eller DWG-tegninger i tidligere versjoner.

 

Spørsmål 33: Finns det en tegning som nivå på tomten og området rundt samt avstander mellom bygningene internt på tomta?

Svar: Bodø kommunes kart er det mest presise når det gjelder kotehøyder og avstander mellom bygningene. For kartdetaljer, se vår hjemmeside: Vedlegg, tegninger og kart, Bodø kommunes kart på web. I tillegg til kommunens kart, har vi lagt ut målte terrenghøyder i Rådhuskvartalet. 

 

Spørsmål 34. Er det mulig å få flere bilder inne fra banken og kjeller i Rådhuset?

Svar: Det er nå lagt ut på hjemmesiden under Vedlegg, Bilder og film, Bilder interiør.

 

Spørsmål 35. I mulighetsstudien vises det til reguleringsplan for grøntdraget foran Banken og Torvgata. Kan reguleringsplan med vedtekter legges ut som info?

Svar: Det finnes ikke annen reguleringsplan enn det som står i kommunedelplanen, som ligger på hjemmesiden under Vedlegg, Arealplaner.

 

Spørsmål 36. Hva menes med termen «Blå rom» i Sentraladministrasjonen?

Svar: Det er et møterom som ligger i tilknytning til bystyresal og formannskapssal, og som er et av de tre verneverdige rommene som skal beholdes uten endringer. 

Spørsmål  37: Det er en del forvirring til angivelse av kotehøydene på eksisterende rådhus og Banken. Hva er korrekt?

Svar: I Bodø er det dessverre flere nullpunkt. I vårt tilfelle refererer de gamle tegningene seg til kotehøyder etter Bykartet Bodø lokal, mens alle nye tegninger som er utarbeid i mulighetsstudien og senere referer seg til NGO sitt nullpunkt. Forskjellen mellom kotehøydene etter Bykartet Bodø lokal og NGO er 53 cm. Alle kotehøydene som er tegnet etter Bykartet Bodø lokal ligger 53 cm under kotehøydene angitt etter NGO.

 

I konkurransegrunnlaget under Vedlegg. Tegninger og Kart. Kotehøyder,  refererer «Snitt eksisterende Rådhus og Banken» seg til NGO. Under «Målte terrenghøyder Rådhuskvartalet» refererer de innmålte kotene på Grunnkartet seg til NGO. Alle Revit tegninger og IFC tegninger refererer seg også til NGO.

 

Siden alle gamle tegninger refererer seg til Bykartet Bodø lokal, skal de angitte høydene på disse tegningene økes med 53 cm for å bli lik med «Snitt eksisterende Rådhus og Banken».